Statut Klubu

 

STATUT STOWARYSZENIA
KLUB MOTOROWY CROSS TEAM STARE BABICE
 

Rozdział l
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1

Klub Motorowy CROSS TEAM STARE BABICE, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§ 2

Klub Motorowy CROSS TEAM STARE BABICE działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków i sympatyków.

§ 3

1. Terenem działania Klub Motorowy CROSS TEAM STARE BABICE obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale może też prowadzić działalność poza jej granicami.
2. Klub Motorowy CROSS TEAM STARE BABICE działa w terenie poprzez Koła Terenowe.
3. Siedzibą władz Klub Motorowy CROSS TEAM STARE BABICE jest Blizne Jasińskiego, 05-082, ul. Hubala – Dobrzańskiego 21, Gmina Stare Babice.

§ 4

Klub Motorowy CROSS TEAM STARE BABICE może być członkiem związków stowarzyszeń, międzynarodowych i krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Klub Motorowy CROSS TEAM STARE BABICE posiada prawo używania znaków logo, herbu, sztandaru, odznak i pieczęci swoich wzorów lub sponsorów według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd Klubu.

Rozdział II
CELE l ŚRODKI DZIAŁANIA
 

§ 6

Celem Klub Motorowy CROSS TEAM STARE BABICE jest:
1. dbanie o dobre imię polskich motocyklistów,
2. krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury związanej z motocyklami,
3. działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach i ochrony środowiska,
4. rozwój krajowej, zagranicznej turystyki motocyklowej, oraz popularnego i kwalifikowanego sportu motocyklowego,
5. ochrona motocykli zabytkowych jako dóbr kultury i tradycji motocyklowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dokonań na tym polu,
6. ochrona praw i interesów motocyklistów,
7. uczestnictwo w sportach motorowych,
8. działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów,
9. działalność kulturalna,
10.działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
11.ochrona zdrowia i pomoc społeczna osobą niepełnosprawnym, rehabilitacja (ofiarą wypadków komunikacyjnym),

§ 7

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) integrację motocyklistów i osób zainteresowanych tą dziedziną motoryzacji.
2) organizowanie życia towarzyskiego w lokalu klubowym i siedzibach Kół Terenowych,
3) organizowanie imprez motocyklowych: zawodów, rajdów, zlotów, wystaw, giełd kolekcjonerskich itp. oraz udział w takich imprezach organizowanych przez inne organizacje,
4) popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa na drogach,
5) prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i młodzieży oraz popularyzowaniu wśród młodzieży sportów motocyklowych oraz otaczanie młodych zawodników i działaczy szczególną opieką sportową i wychowawczą,
6) prowadzenie poradnictwa fachowego w zagadnieniach związanych z motocyklami i bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także wydawanie ocen i ekspertyz w tych sprawach,
7) uprawianie i propagowanie rozwoju popularnych i kwalifikowanych sportów motocyklowych oraz organizowanie motocyklowej turystyki krajowej i zagranicznej,
8) prowadzenie szkolenia motocyklistów, w tym doskonalenie techniki kierowania motocyklami, quadami, ratownictwa drogowego a także kształtowanie właściwych postaw na styku motocykliści – inni użytkownicy pojazdów i dróg,
9) organizowanie i wspieranie działań w zakresie odbudowy, konserwacji, eksponowania i używania motocykli zabytkowych oraz gromadzenie i udostępnianie dokumentacji, a także krzewienie wiedzy o historii i tradycjach motocyklowej części motoryzacji,
10) realizowanie na terenie kraju praw wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, a także organizowanie międzynarodowej współpracy – dwustronnej i wielostronnej – w dziedzinie motocyklizmu,
11) wypowiadanie się w sprawach związanych z motocyklizmem oraz podejmowanie inicjatyw służących ochronie praw i interesów członków Klubu oraz indywidualnych użytkowników motocykli, m. in. przez współdziałanie z odpowiednimi władzami,
12) podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników motocykli, quadów,
13) przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielanie wsparcia kierowcą poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych, rehabilitację i pomoc w powrocie do życia społecznego.
14) prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
15) wykonywanie w dziedzinach związanych z motocyklami oraz bezpieczeństwem Klubu drogowego – w ramach przekazanych na ten cel środków – zadań zleconych przez państwo lub organizacje społeczne, gospodarcze i samorządowe, w szczególności związki stowarzyszeń do których Klub należy,
16) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzież, a także wspieranie dzieci młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI
 

§ 8

1. Członkiem Klubu może być każdy, kto pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w realizację jego celów.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających,

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba, która złoży deklarację członkowską oraz uiści jednorazowo roczną opłatę w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych polskich). Powyższa kwota może ulec waloryzacji w stosunku do wzrostu cen rynkowych. Zmiana powyższej kwoty nie stanowi konieczności zmiany niniejszego Statutu. Decyzję o waloryzacji opłaty członkowskiej podejmuje Zarząd.
2. Członkiem wspierającym może być każdy zainteresowany działalnością Klubu kto zadeklaruje udzielanie pomocy na rzecz Klubu.
3. Członkiem honorowym może być każdy, nie koniecznie będący członkiem zwyczajnym lub wspierającym, wyróżniający się szczególnymi zasługami dla Klubu.

§ 10

1. Nabycie praw członka zwyczajnego i członka wspierającego następuje decyzją Zarządu, po spełnieniu warunków określonych w § 9 niniejszego Statutu.
2. Tytuł członka honorowego nadaje – na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Członków.

§ 11

1. Członkom wspierającym oraz członkom zwyczajnym będącym osobami małoletnimi – nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu.
2. Osoby małoletnie w wieku do 18 lat mogą być członkami zwyczajnymi za zgodą swych przedstawicieli ustawowych.
3. Członkom wspierającym oraz członkom honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu.

§ 12

Członkowie Klubu mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu,
2) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,
z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu,
3) uczestnictwa w pracach Klubu,
4) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
5) korzystania z urządzeń, obiektów i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
6) korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Klub na zasadach określonych przez Zarząd,
7) brania udziału w zawodach i innych imprezach organizowanych przez Klub,
8) ulgowego wstępu na imprezy organizowane przez Klub na zasadach określonych przez Zarząd,
9) korzystania ze świadczeń i ulg przysługujących członkom Klubu, określonych przez Zarząd.

§ 13

Członkowie Klubu są zobowiązani:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2) regularnie opłacać składki członkowskie lub – w przypadku członków wspierających – udzielać zadeklarowaną pomoc,
3) czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
4) krzewić kulturę motoryzacyjną i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) dbać o dobre imię Klubu i strzec godności członka Klubu,
6) chronić własność Klubu jako własne dobro.

§ 14

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę na piśmie,
2) nagrody rzeczowe,
3) nagrody pieniężne
4) dyplomy,
Powyższe wyróżnienia przyznaje Zarząd
2. Za wybitne zasługi dla Klubu, Walne Zebranie Członków, może przyznać dożywotnio tytuł Prezesa Honorowego Klubu osobie sprawującej wcześniej tę funkcję z wyboru. W tym samym czasie tytuł ten może posiadać nie więcej niż jedna osoba.
3. Poza wyróżnieniami wymienionymi w ust. 1 i 2 Zarząd Klubu może wystąpić do odpowiednich władz państwowych lub samorządowych oraz władz innych organizacji o nadanie swoim członkom odznaczeń i tytułów honorowych.

§ 15

1. Za działalność naruszającą postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działalność uwłaczającą dobremu imieniu Klubu, na członków mogą być nakładane następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zakaz czasowego brania udziału w imprezach klubowych oraz reprezentowania Klubu w innych imprezach,
4) wykluczenie z grona członków Klubu.
2. O zastosowaniu kar wymienionych w ust. 1 orzeka Sąd Koleżeński.
3. Od decyzji o wykluczeniu z grona członków Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o takim wykluczeniu.

§ 16

1. Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje wskutek:
1) wystąpienia,
2) śmierci członka Klubu,
3) braku uiszczenia stosownej opłaty członkowskiej, o której mowa w § 9 pkt 1. Zaległość opłaty członkowskiej nie może przekraczać jednego roku. Opłata członkowska powinna zostać uiszczona nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej, 2. Wykluczenie z Klubu następuje na skutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
3. W przypadku ustania członkostwa Zarząd wykreśla byłego członka z rejestru członków.

§ 17

1. Członkostwo wspierające i honorowe ustaje wskutek:
1) wystąpienia,
2) likwidacji osoby prawnej lub śmierci osoby fizycznej.
2. Członek wspierający i honorowy może wystąpić z Klubu w każdym terminie, składając swoje wystąpienie na piśmie Prezesowi.
3. Decyzję o wykluczeniu członka wspierającego bądź honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Rozdział IV
WŁADZE KLUBU
 

§ 18

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§ 19

1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
2. Wybory do Zarządu ( Prezesa –Sekretarza – Skarbnika ), Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków.
3. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu Prezesa, Zarząd
wybiera ze swego grona, na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków p.o. Prezesa Klubu.
4. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu części członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego władze te mogą powołać do swego grona nowych członków spośród kandydatów zgłoszonych przez Walne Zebranie Członków.
A. Walne Zebranie Członków

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze członkowie zwyczajni. Głos doradczy posiadają członkowie honorowi, członkowie wspierający, małoletni członkowie zwyczajni i zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia, z zastrzeżeniem § 21 ust.3 Statutu, członków nie później niż na 14 dni przed terminem jego zwołania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu i przez ogłoszenie na klubowej stronie internetowej (jeśli istnieje),
5. Walne Zebranie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał wiążących wszystkich członków przy obecności, co najmniej 3 członków z prawem głosu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 23 ust.2 Statutu.
6. Jeśli w pierwszym terminie, podanym do wiadomości członków w sposób określony w ust.4, nie ma obecnych 3 członków z prawem głosu, Zarząd Klubu wyznacza drugi termin, nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie, z tym samym porządkiem obrad. W przypadku wyznaczenia drugiego terminu nie obowiązują postanowienia ust. 4.
Uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Klubu.

§ 21

1. Na żądanie Prezesa lub co najmniej 5 członków Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz z własnej inicjatywy Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami zgłoszonymi przez żądających jego zwołania.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem jego zwołania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu i przez ogłoszenie na klubowej stronie internetowej.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków, w terminie i w sposób określony w § 20 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uprawnieni do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w myśl § 21 mogą również żądać zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie do Zarządu nie później niż na 20 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków. Uzupełnienie porządku obrad nie może dotyczyć zmian Statutu i rozwiązania Klubu.

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu, a w szczególności przynależności Klubu do związków stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych,
2) uchwalanie zmian w Statucie,
3) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków, Regulaminu Zarządu, Regulaminu Komisji Rewizyjnej i Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z ich działalności oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie,
5) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu,
6) wybór, Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na zjazdy władz innych organizacji,
7) nadawanie godności członka honorowego Klubu i Prezesa honorowego Klubu,
8) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z grona członków Klubu,
9) podejmowanie – na umotywowany wniosek Zarządu – uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez członków i władze Klubu, należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 10, a także w sprawach odwołania władz Klubu przed upływem kadencji – zapadają kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 24

1. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Walnego Zebrania Członków i protokolant lub sekretarz. Protokół mogą przeglądać wszyscy członkowie Klubu w siedzibie Klubu.
2. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz protokolant zostaje wybrany na zebraniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków może określić inne przypadki, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
B. Zarząd Klubu

§ 25

1. Zarząd Klubu składa się z 3 osób Prezesa- Sekretarza- Skarbnika wybranych spośród członków zwyczajnych Klubu. Członkowie Zarządu Klubu pełnią swoje funkcje społecznie, z tym iż przysługuje im zwolnienie z opłacania składek klubowych, zwrot wydatków oraz dieta za posiedzenia Zarządu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu.
2. Zarząd, na wniosek Prezesa Klubu, może powołać menadżera Klubu do prowadzenia spraw związanych z całokształtem działalności Klubu i udziela menadżerowi pełnomocnictwa do reprezentowania Klubu.
3. Członek Zarządu może być jednocześnie etatowym pracownikiem Klubu. Może zostać także powołany na stanowisko dyrektora.

§ 26

1. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Klubu uprawniony jest każdy członek Zarządu. Zaciągnięcie zobowiązania oraz rozporządzenie prawem przez Zarząd wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie przez Zarząd prawem przewyższającym 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
3. Prezes może udzielić jednemu z członków Klubu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem określoną działalnością Klubu, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju.

§ 27

Sposób działania Zarządu, w tym zadania i podział funkcji poszczególnych członków Zarządu oraz kompetencje Prezydium Zarządu określa niniejszy Statut.
C. Komisja Rewizyjna

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 29

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi,
3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu Klubu.
2. Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określany jest na podstawie decyzji Walne Zebranie Członków.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania od Zarządu, Prezydium Zarządu i poszczególnych członków Zarządu wyjaśnień odnoszących się do ich działalności, przeglądania ksiąg i dokumentów oraz sprawdzania bezpośrednio stanu majątku Klubu.
2. Komisji Rewizyjna lub upoważniony przez nią członek tej Komisji ma prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
D. Sąd Koleżeński

§ 31

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Do prawomocności uchwał Sądu Koleżeńskiego niezbędna jest obecność, trzech członków.

§ 32

1. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy wniesione i podlegające jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Prezesa w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku wniesienia odwołania od orzeczenia o wykluczeniu Sąd Koleżeński może postanowić o czasowym pozbawieniu praw członkowskich do czasu rozpatrzenia odwołania.

Rozdział V
 

KOŁA TERENOWE
 

§ 33

1. Zarząd Klubu może powołać Koło Terenowe Klubu na wniosek członków zwyczajnych i honorowych zainteresowanych powstaniem takiego koła. Minimalna ilość członków w Kole Terenowym wynosi 5 osób.
2. Koło terenowe nie posiada własnej osobowości prawnej i może prowadzić tylko działalność statutową na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd Klubu planów pracy i preliminarzy finansowych.
3. Koło Terenowe może posiadać własną nazwę dodaną w cudzysłowie poniżej nazwy Klubu i podającą miejscowość jego siedziby.
4. Nie ogranicza się ilości Kół Terenowych działających w danej miejscowości.

§ 34

1. Siedzibą Koła Terenowego jest miejscowość, gdzie prowadzona jest działalność statutowa Klubu.
2. Władzami Koła Terenowego są:
1) Walne Zebranie Koła Terenowego,
2) Zarząd Koła Terenowego,
3) Komisja Rewizyjna Koła Terenowego
3. Kadencja władz Koła Terenowego trwa 2 lata.

§ 35

1. Walne Zebranie Koła Terenowego jest najwyższą władzą Koła Terenowego.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Terenowego należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Koła Terenowego,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła Terenowego i Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła Terenowego,
4) wybór Zarządu Koła Terenowego i Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego,
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych w czasie obrad.

§ 36

1. W Walnym Zebraniu Koła Terenowego biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni koła terenowego, Zarząd Klubu, a z głosem doradczym honorowi członkowie Koła Terenowego, małoletni członkowie zwyczajni, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.
2. Termin i miejsce Walnego Zebrania Koła Terenowego ustala Zarząd Koła Terenowego powiadamiając o tym członków nie później niż 2 tygodnie przed terminem zebrania.
3. Możliwe jest zwołanie Walnego Zebrania Koła Terenowego dla rozpatrzenia konkretnej sprawy na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła, bądź 1/2 członków Koła Terenowego a także na żądanie władz Klubu,

§ 37

1. Zarząd Koła Terenowego jest władzą Koła Terenowego w okresie między walnymi zebraniami.
2. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Koła Terenowego.
3. Zarząd Koła wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.
4. Do zakresu działalności Zarządu Koła Terenowego należy:
1) kierowanie działalnością,
2) uchwalanie planów pracy, budżetu oraz utrzymywanie więzi z innymi Klubami na danym terenie,
3) składanie sprawozdań władzom Klubu z działalności statutowej i finansowej Koła Terenowego,
4) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Koła Terenowego,
5) współdziałanie z miejscowymi organami administracji państwowej i samorządowej.

§ 38

1. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Koła i wyłania ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Władze Koła Terenowego w swej działalności kierują się postanowieniami ujętymi w odpowiednich rozdziałach Statutu Klubu.

Rozdział VI
 

MAJĄTEK KLUBU
 

§ 39

5. Majątek Klubu powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
6. Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy a także nawiązki orzeczone przez sąd powszechny na podstawie przepisów Kodeksu karnego oraz korzystać z ofiarności publicznej.
7. Majątkiem i funduszami Klubu zarządza Zarząd Klubu.
8. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
9. Klub może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VII
 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
 

§ 40

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Wnioski o zmianę Statutu mogą składać uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zebrania w myśl § 21.
3. Projekt zmian Statutu należy składać do Zarządu Klubu, co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 41

Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie rozwiązania Klubu jego majątek będzie przekazany zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków pozostałego po pokryciu zobowiązań.

Prezes:

Protokolantka:

Hubert Barszczewski

Miranda Barszczewska